هاست لینوکس سازمانی/پربازدید

هاست ۱ گیگابایت لینوکس سازمانی/پربازدید
 • 1GB مقدار فضا
 • 150GB پهنای باند ماهیانه
 • 10 دامنه اضافی
 • کاملا اختصاصی کنابع
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۲ گیگابایت لینوکس سازمانی/پربازدید
 • 2GB مقدار فضا
 • 300GB پهنای باند ماهیانه
 • 20 دامنه اضافی
 • کاملا اختصاصی کنابع
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۴ گیگابایت لینوکس سازمانی/پربازدید
 • 4GB مقدار فضا
 • 600GB پهنای باند ماهیانه
 • 35 دامنه اضافی
 • کاملا اختصاصی کنابع
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۶ گیگابایت لینوکس سازمانی/پربازدید
 • 6GB مقدار فضا
 • 1TB پهنای باند ماهیانه
 • 50 دامنه اضافی
 • کاملا اختصاصی کنابع
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۸ گیگابایت لینوکس سازمانی/پربازدید
 • 8GB مقدار فضا
 • 1.5TB پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دامنه اضافی
 • کاملا اختصاصی کنابع
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۱۰ گیگابایت لینوکس سازمانی/پربازدید
 • 10GB مقدار فضا
 • 2TB پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دامنه اضافی
 • کاملا اختصاصی کنابع
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۲۰ گیگابایت لینوکس سازمانی/پربازدید
 • 20GB مقدار فضا
 • 4TB پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دامنه اضافی
 • کاملا اختصاصی کنابع
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۵۰ گیگابایت لینوکس سازمانی/پربازدید
 • 50GB مقدار فضا
 • 8TB پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دامنه اضافی
 • کاملا اختصاصی کنابع
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • cPanel کنترل پنل