هاست لینوکس ابری

(انتخاب گروه دیگر)

400,000 ریال
سالانه
هاست ۱۰۰ مگابایت لینوکس ابری
مقدار فضا
100MB
پهنای باند ماهیانه
10GB
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
cPanel
600,000 ریال
سالانه
هاست ۲۰۰ مگابایت لینوکس ابری
مقدار فضا
200MB
پهنای باند ماهیانه
20GB
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
cPanel
800,000 ریال
سالانه
هاست ۵۰۰ مگابایت لینوکس ابری
مقدار فضا
500MB
پهنای باند ماهیانه
30GB
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
cPanel
1,100,000 ریال
سالانه
هاست ۱ گیگابایت لینوکس ابری
مقدار فضا
1GB
پهنای باند ماهیانه
40GB
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
cPanel
2,000,000 ریال
سالانه
هاست ۲ گیگابایت لینوکس ابری
مقدار فضا
2GB
پهنای باند ماهیانه
80GB
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
cPanel
2,500,000 ریال
سالانه
هاست ۳ گیگابایت لینوکس ابری
مقدار فضا
3GB
پهنای باند ماهیانه
120GB
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
cPanel
4,000,000 ریال
سالانه
هاست ۵ گیگابایت لینوکس ابری
مقدار فضا
5GB
پهنای باند ماهیانه
180GB
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
cPanel
6,500,000 ریال
سالانه
هاست ۱۰ گیگابایت لینوکس ابری
مقدار فضا
1GB
پهنای باند ماهیانه
300GB
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
cPanel