هاست لینوکس تجاری

هاست ۲۰۰ مگابایت لینوکس تجاری
 • 200MB مقدار فضا
 • 5GB پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۵۰۰ مگابایت لینوکس تجاری
 • 500MB مقدار فضا
 • 10GB پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۱ گیگابایت لینوکس تجاری
 • 1GB مقدار فضا
 • 20GB پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۲ گیگابایت لینوکس تجاری
 • 2GB مقدار فضا
 • 30GB پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۳ گیگابایت لینوکس تجاری
 • 3GB مقدار فضا
 • 40GB پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۴ گیگابایت لینوکس تجاری
 • 4GB مقدار فضا
 • 50GB پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۵ گیگابایت لینوکس تجاری
 • 5GB مقدار فضا
 • 60GB پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۱۰ گیگابایت لینوکس تجاری
 • 10GB مقدار فضا
 • 100GB پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل