هاست لینوکس تجاری

(انتخاب گروه دیگر)

10,000 ریال
سالانه
هاست ۲۰۰ مگابایت لینوکس تجاری
مقدار فضا
200MB
پهنای باند ماهیانه
5GB
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
cPanel
300,000 ریال
سالانه
هاست ۵۰۰ مگابایت لینوکس تجاری
مقدار فضا
500MB
پهنای باند ماهیانه
10GB
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
cPanel
400,000 ریال
سالانه
هاست ۱ گیگابایت لینوکس تجاری
مقدار فضا
1GB
پهنای باند ماهیانه
20GB
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
cPanel
600,000 ریال
سالانه
هاست ۲ گیگابایت لینوکس تجاری
مقدار فضا
2GB
پهنای باند ماهیانه
30GB
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
cPanel
700,000 ریال
سالانه
هاست ۳ گیگابایت لینوکس تجاری
مقدار فضا
3GB
پهنای باند ماهیانه
40GB
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
cPanel
800,000 ریال
سالانه
هاست ۴ گیگابایت لینوکس تجاری
مقدار فضا
4GB
پهنای باند ماهیانه
50GB
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
cPanel
900,000 ریال
سالانه
هاست ۵ گیگابایت لینوکس تجاری
مقدار فضا
5GB
پهنای باند ماهیانه
60GB
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
cPanel
1,500,000 ریال
سالانه
هاست ۱۰ گیگابایت لینوکس تجاری
مقدار فضا
10GB
پهنای باند ماهیانه
100GB
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
cPanel