وندا

تعرفه خدمات پشتیبانی نرم افزار و وب سایت مطابق نرخ نامه رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

تعرفه خدمات پشتیبانی نرم افزار و وب سایت مطابق نرخ نامه رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

تمامی قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و وب سایت پس از اتمام زمان پشتیبانی رایگان، مطابق تعرفه رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ای اقدام و وارد فاز قرارداد پشتیبانی سالیانه خواهند شد.تعرفه خدمات پشتیبانی نرم افزار و وب سایت مطابق نرخ نامه رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور :

فایل کامل : دانلود

تاريخ ارسال: نویسنده: